Producenci

Regulamin zakupów

 

 


 

 

Sklep Internetowy madbike.pl działający pod adresem www.madbike.pl prowadzony jest przez firmę MEGA SPORT S.C. z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 3G (siedziba sklepu stacjonarnego MAD BIKE Szczecin, ul 26 Kwietnia 81), NIP: numer 858-16-65-589. Regon numer: 812442519

 

 

=======================

 

 

Regulamin sklepu internetowego MADBIKE.PL

 

Sklep internetowy MADBIKE.PL prowadzony jest przez MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie, NIP 858-16-65-589, REGON 812442519 , z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Łużycka 3G w Gryfinie ( 74-100 ).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), która nałożyła na przedsiębiorców zawierających z konsumentami nowe obowiązki, w szczególności obowiązki informacyjne, a także wprowadziła nowe zasady i tryb zawierania z konsumentami umów na odległość oraz zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość; a nadto – uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), jak również dokonała istotnych zmian w prawnym reżimie odpowiedzialności przedsiębiorcy (zarówno sprzedawcy, jak i producenta) z tytułu rękojmi i gwarancji, zostały wprowadzony w przedsiębiorstwie MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie, prowadzącym sklep internetowy MADBIKE.PL, nowy regulamin sklepu internetowego.

 

Regulamin sklepu internetowego MADBIKE.PL

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. umowa zawarta na odległość” - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 2. produkt” – wszelkie oferowane do nabycia na stronie internetowej sklepu towary dostępne w zakładce „Katalog produktów”;

 3. sklep” - sklep internetowy MADBIKE.PL prowadzony przez MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie;

 4. klient” – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową;

 5. przedsiębiorca” - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną przyznaną jej na podstawie właściwych przepisów prawa, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową;

 6. gwarant” - sklep internetowy MADBIKE.PL prowadzony przez MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie;

 7. gwarancja handlowa” – gwarancja jakości udzielana przez gwaranta;

 8. wada fizyczna” - brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkt powinien posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami klienta;

 9. dokument gwarancyjny” - dokument stwierdzający prawa i obowiązki klienta i gwaranta.

 

§ 2. 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet).

2. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki sklepu i jego klientów. Nie znajduje zastosowania do transakcji handlowych, zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet), z przedsiębiorcami.

 

§ 3. 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych.

2. Wszystkie produkty zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

Rozdział 2. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 

§ 4. 1. Sklep realizuje zamówienia przyjęte wyłącznie w oparciu o zgłoszenia dokonane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

 

§ 5. 1. Ceny produktów są cenami brutto. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki, o których mowa w § 9 ust. 2.

2. Na każdy zamówiony produkt wystawia się paragon lub fakturę VAT. Fakturę VAT wystawia się na żądanie klienta zgłoszone w formularzu zamówienia.

3. Płatność za zamówiony towar następuje, według wyboru klienta:

1) za pobraniem – płatność kurierowi w gotówce;

2) przelewem na rachunek bankowy sklepu prowadzony przez Bank Zachodni BZWBK SA za numerem: 64 1500 1722 1217 2010 3843 0000 ;

3) gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w lokalu sklepu MADBIKE przy ul. 26-go Kwietnia 81 w Szczecinie (71-126 ), po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu zapłaty z pracownikiem sklepu.

 

§ 6. 1. Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) realizacja zamówienia nastąpi po zarachowaniu na rachunku bankowym sklepu zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia.

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, podlega zaliczeniu na poczet ceny.

3. Zaliczka płatna jest w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 7. 1. Zamówienie złożone w dzień powszedni jest realizowane (kompletowane i wysyłane) w ciągu 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu, w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3.

2. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.

3. O każdej zmianie lub wydłużeniu czasu realizacji zamówienia ponad 24 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia klient jest informowany o przyczynie i przewidywanym czasie powstałego opóźnienia w formie elektronicznej.

4. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, klient może oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, albo odstąpić od umowy.

 

§ 8. 1. Do produktu przygotowanego do dostarczenia klientowi, zgodnie z paragrafem następującym, dołącza się paragon lub fakturę VAT oraz kartę gwarancyjną producenta lub sklepu.

2. Klient otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem zawarte są w załącznikach numer 1 i 2.

 

§ 9. 1. Produkty dostarczane są przez firmę kurierską FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie (Kasztanowa, 72-001 Przecław).

2. Koszty wysyłki ustalona na podstawie cennika firmy kurierskiej FedEx Sp. z o.o., zamieszczone w zakładce „Koszty wysyłki’. Sklep nie ma wpływu na wysokość kosztów wysyłki.

3. Firmę kurierską FedEx Sp. z o.o. dokonuje dostawy produktu w dzień następujący po dniu nadania produktu przez sklep. Dostawa rowerów trwa dwa dni robocze, liczone od dnia nadania produktu przez sklep.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub niewłaściwe, w tym nieterminowe, dostarczenie produktu przez firmę kurierską FedEx Sp. z o.o.

5. W chwili dostarczenia przez firmę kurierską FedEx Sp. z o.o. produktu na adres wskazany przez klienta lub adres innej wskazanej przez klienta osoby, klient lub inna wskazana przez klienta osoba w obecności kuriera otwiera przesyłkę i dokonuje sprawdzenia stanu technicznego produktu. Klient dokonuje również sprawdzenia stanu opakowania, taśm i plomb naklejonych na przesyłkę.

6. W przypadku uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwego transportu przez firmę kurierska FedEx Sp. z o.o. sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu.

7. Wady produktu wykryte zgodnie z ust. 5, winny być stwierdzone protokołem podpisanym przez klienta i kuriera. Protokoł stanowi konieczny element zgłoszenia wady objętej gwarancją, o którym mowa w § 24 ust. 2.

 

§ 10. 1. Produkty znajdują się w magazynie sklepu. Jeżeli produktu dostępnego w sklepie nie ma w magazynie, informuje o tym ikona określająca status produktu („Niedostępny”, „Dostępny na zamówienie ” lub inne).

2. O braku w magazynie sklepu części z produktów objętych zamówieniem klient jest o tym braku niezwłocznie informowany.

3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, klient może albo oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, decydując się jednocześnie na dostawę częściową, albo odstąpić od umowy, albo ograniczyć zamówienie do produktów znajdujących się w magazynie sklepu.

4. Do odstąpienia od umowy na podstawie ustępu poprzedniego zastosowanie odpowiednie znajdują postanowienia § 15 – 18.

 

Rozdział 3. Sprzedaż promocyjna

 

§ 11. 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej ilość dostępnych produktów jest ograniczona. O podziale produktów dostępnych w sprzedaży promocyjnej decyduje kolejność otrzymania przez sklep zamówienia.

2. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją.

3. Sprzedaż promocyjna produktu oznaczona jest ikoną określająca promocyjny status produktu („Promocja”, „Wyprzedaż” lub inne).

3. Na produkty w sprzedaży promocyjnej nie udziela się rabatów.

 

Rozdział 4. Kontakt z pracownikami sklepu

 

§ 12. 1. Pracownicy sklepu kontaktują się z klientami za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

2. Zamówienia klientów, którzy przez okres siedmiu dni od dnia wysłania wiadomość elektronicznej lub podjęcia próby kontaktu telefonicznego powziętej przez pracownika sklepu, uważa się za niezłożone i wykreśla z bazy zamówień.

 

§ 13. 1. Klient może kontaktować się ze sklepem za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

2. Klienci przyjmowani są przez dyżurnego pracownika sklepu w siedzibie sklepu.

3. Pracownik sklepu odpowiedzialny za realizację danego zamówienia zobowiązany jest do udzielenia pomocy i informacji klientowi bez zbędnej zwłoki, chyba że ich udzielenie wymaga dodatkowego czasu lub podjęcia dodatkowych czynności sprawdzających. W takim przypadku pracownik udzieli pomocy i informacji klientowi w odpowiednim terminie, uzgodnionym z klientem.

 

Rozdział 5. Odstąpienie od umowy

 

§ 14. 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów

2. Bieg terminy odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminy wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.

 

§ 15. 1. Klient odstępuje od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Klient może wykorzystać w celu odstąpienia od umowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty w załączniku numer 2. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.

4. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcia oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie, w której złożono oświadczenie. Przyjęcie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie ustnej (bezpośrednie w lokalu sklepu lub telefonicznie) potwierdza się w formie pisemnej. Pismo w tej sprawie sklep niezwłocznie przesyła klientowi.

 

§ 16. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

 

§ 17. 1. Sklep w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie dokonuje zwrotu kosztów przenoszących koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

2. Zwrotu płatności dokonuje się w formie dokonania zapłaty przez klienta, chyba że klient zgodził się na inną formę zwrotu, jeżeli nie powoduje ona dla niego żadnych dodatkowych kosztów.

3. W przypadku odstąpienia od umowy klient musi dostarczyć rzecz do lokalu sklepu albo dostarczyć dowodu jego przesłania. Zwrot płatności może być do tego czasu wstrzymany.

 

§ 18. 1. Klient w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca sklepowi produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmieszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

 

Rozdział 6. Gwarancja handlowej

 

§ 19. 1. Gwarant udziela gwarancji handlowej na sprzedawane produkty, na które wystawia kartę gwarancyjną. Gwarant nie wykonuje prawa i obowiązków wynikających z gwarancji jakości udzielanych przez producenta.

2. Brak wystawienia karty gwarancyjnej przez sklep oznacza nieudzielenie gwarancji. W przypadku utraty karty gwarancyjnej klient na wniosek otrzymuje jej duplikat.

2. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.

3. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie dwunastu miesięcy od dnia dostarczenia produktu klientowi.

 

§ 20. 1. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt jest:

 1. używany zgodnie z przeznaczeniem,

 2. eksploatowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem lub powszechnie znanymi zasadami technicznymi.

2. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przeglądów okresowych, zgodnie z zaleceniami gwaranta.

3. Przeglądów okresowych dokonuje się w serwisie gwaranta.

4. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres udzielonej gwarancji.

 

§ 21. 1. Gwarancja nie obejmuje materiałów szybko się zużywających, w szczególności …………, ani żadnych części lub materiałów eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej gwaranta, dokonywanej przy przeglądach okresowych.

2. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani uszkodzeń produktu powstałych z winy firmy kurierskiej FedEx Sp. z o.o.

3. Gwarancja nie obejmuje napraw wad lub innych uszkodzeń wynikających z:

 1. wypadków,

 2. używania produktu lub części zamiennej zamontowanej w produkcie niezgodnie z przeznaczeniem,

 3. awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów,

 4. zaniedbań stanu technicznego produktów,

 5. samowolnych przeróbek produktów.

 

§ 22. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowanie do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamienne lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych.

 

§ 23. 1. Obowiązkiem gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej.

2. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.

3. Gwarant w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informuje klienta o uznaniu zgłoszenia. Jeżeli klient w tym terminie nie otrzyma informacji o uznaniu zgłoszenia, przyjmuje się, że gwarant zgłoszenie uznał. Jednocześnie gwarant wykonuje obowiązki, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach. Jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach, wymagać będzie dodatkowych, specjalistycznych ekspertyz technicznych, powyższy termin może zostać przedłużony o 14 dni, o czym sklep niezwłocznie informuje klienta.

 

§ 24. 1. Zgłoszenia wady objętej gwarancją klient dokonuje bezzwłocznie, nie później niż w trzech dni, liczonych od dnia następującego po dniu jej wykrycia, za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub telefonicznie lub w formie pisemnej.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) dane indywidualizujące klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy lub adres e-mail);

2) datę zakupu towaru,

3) kopię dokumentu zakupu,

4) wskazanie daty wykrycia wady,

5) opis wady produktu.

3. Zawiadomienie pozbawione któregoś z wymienionych w ustępie poprzednim elementów nie będzie przyjęte przez gwaranta i nie zostanie potwierdzone zgodnie z ustępem następującym.

4. Zgłoszenie wady następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia widomości klienta nadesłanej za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika sklepu.

5. Klient dostarcza produkt do sklepu w celu usunięcia wady w terminie oznaczonym w przyjęciu zgłoszenia na swój koszt na adres sklepu. Wraz z produktem dostarcza się kartę gwarancyjną.

6. W każdym przypadku, gdy gwarant dokona naprawy produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej lub dostarczy produkt lub części zamienne wolne od wad, poniesiony przez klienta koszty, o którym mowa w ust. 5, a także koszt powtórnej dostawy produktu do klienta, pokrywa sklep.

7. Do powtórnej dostawy produktu stosuje się postanowienia § 9.

 

§ 25. 1. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja.

2. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, trwa 6 miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji, o którym mowa § 19 ust. 4, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

 

§ 26. 1. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w regulaminie winny być każdorazowo zgłaszane przez klienta gwarantowi.

2. Przypadki, o których mowa w ust. 1, są indywidualnie konsultowane z gwarantem oraz akceptowane przez nie na piśmie.

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 

§ 27. Regulamin nie wyłącza, nie rozszerza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z rękojmi.

 

§ 28. 1.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy:

 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

 2. ustawy z dnia 23 sierpnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

 3. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

 

§ 29. Integralną część regulaminu stanowią załączniki.

 

§ 30. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej sklepu za adresem: http://www.madbike.pl/regulamin

 

§ 31. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2015 roku.

2. Regulamin znajduje zastosowanie do transakcji zaistniałych po jego wejściu w życie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie, NIP 858-16-65-589, REGON 812442519 , z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Łużycka 3G w Gryfinie ( 74-100 )., tel.: 91/4325401 e-mail: sklep@madbike.pl ,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną - jeżeli pismo wysyłane pocztą to na adres MADBIKE yul. 26-go Kwietnia 81 , 71-126 Szczecin ).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres sklep MADBIKE ul. 26-go Kwietnia 81, 71-126 Szczecin  , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 45 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2.

 

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Adresat:

MEGASPORT  Jan Plinta, Krzysztof Plinta, Spółkę Cywilną z siedzibą w Gryfinie, NIP 858-16-65-589, REGON 812442519 , z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Łużycka 3G w Gryfinie ( 74-100 )., tel.: 91 / 432 54 01, e-mail: sklep@madbike.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 1. ……………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………………………………………………………

 5. ………………………………………………………………………………………

 6. ………………………………………………………………………………………

 7. ………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………………………………………...

Data ……………………………………………………………………………………………

 

UWAGI:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

=====================================================

 ======================================

 

 

 

 

 

===========================

 1. Sklep internetowy madbike.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, i realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza  zamówień dostępnego na stronach http://www.madbike.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie madbike.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców naszego sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 6. Zapewniamy, ze zamówienia złożone w dzień powszedni realizowane są i wysyłane w ciągu 24h.
 7. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób: 
  • Za pobraniem - gotówką kurierowi.  
  • Przelewem - zamówienie realizowane jest w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym sklepu.
  • Gotówką lub kartą - przy odbiorze osobistym w naszym sklepie, w godzinach jego otwarcia, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami sklepu internetowego.
 8. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
 9. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 000 PLN sklep madbike.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do momentu dokonania przez Klienta przedpłaty (zaliczki) w wysokości wartości zamówienia lub jej części.
 10. Większość towarów znajduje się w magazynie sklepu madbike.pl, chyba, że przy towarze znajduje się ikona określająca status towaru. Zamówione towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy. Składając zamówienie należy pamiętać, że: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 11. Czas dostawy: przesyłki dostarczane są poprzez firmę kurierską OPEK na następny dzień roboczy po wysyłce. W przypadku wysyłki rowerów czas dostarczenia przez firmę kurierską OPEK może wydłużyć się do 2 dni roboczych.
 12. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania duplikatu dowodu zakupu (dotyczy to tylko faktur, w przypadku paragonu duplikaty nie będą wydawane).
 13. Zgodnie z zapisami "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient ma prawo w ciągu 10 dni bez podania przyczyny zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie i odesłać go na adres firmy. Towar winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym i nieposiadającym śladów użytkowania. Koszty związane z wysyłką towaru, pakowaniem oraz nadaniem przekazu pieniężnego (gdy Klient nie posiada rachunku bankowego) ponosi klient. Oświadczenie o odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).
 14. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 7 dni, będą uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.

 

 

 

 

 

 

 

 

==============

 

ADRES DO REKLAMACJI !!

sklep rowerowy MADBIKE, ul. 26-go Kwietnia 81, 71-126 Szczecin

 

Kontakt ze sprzedawcą :

Telefoniczny :

+48 914325401

E-Mail:

sklep@madbike.pl

 

===========================

 

 

 

 

 

 

==========================

 

Opis procedury reklamacji-

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem madbike10@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy - sklep rowerowy MADBIKE ul. 26-go Kwietnia 81, 71-126 Szczecin. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

==========================

 

Reklamowany towar należy przesłać na adres:

sklep rowerowy MADBIKE

ul. 26-go Kwietnia 81

71-126 Szczecin

 

 Wszelkie wnioski w sprawie składania lub zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej należy kierować na adres:

sklep@madbike.pl

 

 

===============

 

Przydatne linki :

Ustawa o chronię praw konsument.

http://www.easy-wifi.pl/ustawa_o_pr_konsumenta.pdf

Wzór karty gwarancyjnej.

http://www.easy-wifi.pl/karta_gwar.pdf

Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy.

http://www.easy-wifi.pl/oswiadczenie.pdf

 

=============

W innym przypadku – to znaczy wtedy, kiedy przesyłka nie dojdzie do Kupującego z winy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej – prosimy o kontakt na adres mailowy – mamy możliwość sprawdzenia gdzie znajduje się przesyłka ewentualnie złożymy reklamację u firmy dostarczającej dany towar

Najważniejsze – to kontakt z nami

sklep@madbike.pl

 

==============

     

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
{nocache:d559048dc3e13f95add90654f3b24b0c#0}

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.

więcej o cookies -> TUTAJ

Sklep internetowy od home.pl